Kvalitets policy 2022

V & B kvalitetspolicy är att för sina kunder vara en pålitlig och säker leverantör av anläggningstjänster.

Vår kvalitet ska ständigt utvecklas så att den uppfyller kundernas krav och motsvarar förväntningarna.

DETTA INNEBÄR ATT:

vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn

• vår kvalitet är alla medarbetares ansvar

• varje medarbetare ska veta vad hon/han gör och varför

• vi alltid strävar efter nollfelsprincipen

• kvalitet ska styras mot mätbara mål

• vår verksamhet ska präglas av ständiga förbättringar

• att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

• inneha nödvändig kompetens för att utföra kundens uppdrag